วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

4.Answer 5 question on page 94

 

1.จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม
ตอบ
-กระบวนการใช้ภาษาคอมเพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูลกำหนดขั้นตอนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาไว้

-ขั้นตอนการพัฒนา

1)วิเคราะห์ปัญหา กำหนดสาเหตุของปัญหา ความต้องการของระบบควรต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาดังนี้

1.ความเป็นไปได้ทางเทคนิค

2.ความเป็นไปได้ด้านบุคลากร

3.ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์

2)การออกแบบโปรแกรมอาศัยเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การออกแบบเป็นมาตรฐาน

3)การเขียนโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมด้วยแผนผังหรือรหัสจำลองมาแปลงเป็นคำสั่งของโปรแกรม

4)การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานและภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
5)การจัดทำเอกสารประกอบการเตรียมเอกสารอธิบายโปรแกรมมีความสำคัญและควรทำอย่างต่อเนื่องหลังจากพัฒนาแล้ว
 _________________________________________________________________________

 2.ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมมีภาษาใดบ้าง จงอธิบาย
  ตอบ
   ภาษาเบสิก ภาษาซี ภาษาปาสกาล ภาษาจาว่า
 _________________________________________________________________________

3.จงอธิบายขั้นตอนการเริ่มสร้างโพรเจกต์ใหม่ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio
  ตอบ
Start > Programs > Microsoft Visual Studio 2008 > new project > Visual C > Windows Forms Application
__________________________________________________________________

 4.การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีซาร์ป มีลักษณะอย่างไร
  ตอบ
ภาษาซีชา ร์ป(C#)เป็นภาษาเชิงวัตถุ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากภาษาซีพลัสพลัส(C++)โดยบริาัทไมโครซอฟต์ซึ่งได้รวบรวมข้อ ดีของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจาวา(Java) ภาษาเดลไฟ(Delphi) ภาษาซีพลัสพลัส(C++)เข้าไว้ด้วยกัน มีไวยากรณ์ที่เข้าใจง่าย ประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงานสูงขึ้น ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมดังที่กล่าวไปแล้วนั้นอาจยุ่งยากและซับซ้อน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ปัจจุบันได้มีวอฟแวร์สำหรับช่วยพัฒนาโปรแกรมภาษา C# อยู่จำนวนมากให้เลือกใช้ซึ่งเพิ่มความสะดวกและลดข้อผิดพลาดได้มากหนึ่งในซอ ฟแวร์นั้นคือ Microsoft Visual studio 2008 
                                                                                                                                                             __ 

5.เมื่อได้ออกแบบโปรแกรมที่ต้องการแล้ว และจะเริ่มสร้างโปรแกรมด้วยภาษาซีซาร์ป จะต้องมีขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมอย่างไร
        ตอบ
             
          มีขั้นตอนในการพัฒนาอย่างเป็นลำดับ 5 ขั้นตอน ดังนี้
 

1.การวิเคราะห์ปัญหา  เป็นขั้นตอนของการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบงานปัจจุบัน จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ดังนี้
1) ความเป็นไปได้ทางเทคนิค
2) ความเป็นไปได้ด้านบุคลากร
3) ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐสาสตร์

2.การออกแบบ โปรแกรม เป็นการนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาออกแบบโปรแกรม โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้การออกแบบเป็นมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือในการออกแบบที่นิยมใช้ได้แก่ ผังงาน และรหัสจำลอง

3.การเขียน โปรแกรม  เป็นการนำผลที่ได้จากการออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานหรือรหัสจำลอง มาแปลงเป็นคำสั่งของโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เพื่อนำไปประมวลผลข้อมูลและได้ผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไป โดยผู้เขียนโปรแกรมสามารถเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ได้ตามความถนัดของแ่ต่ละบุคคล ต่อไป

4.การทดสอบ โปรแกรม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถููกต้องในการทำงาน และตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรม ดดยทั่วไปข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมมี 3 ชนิด
1) ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
2) ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะรันโปรแกรม
3) ข้อผิดพลาดทางตรรกะ

5.การจัดทำ เอกสารประกอบ  หมายถึง การเตรียมเอกสารอธิบายโปรแกรม ซึ่งมีความสำคัญและควรทำอย่างต่อเนื่องหลังจากการพัฒนาโปรแกรม ดดยทั่วไปเอกสารที่จัดทำมีอยู่สองประเภท คือ คู่มือผู้ใช้ และคู่มือนักเขียนโปรแกรมเมอร์ 
 __________________________________________________________________ 

3.Creative Chapter 4 on mind mappingstyle

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2. Creative Chapter 3 on mind mapping style

 

 

  1.Choose between Activity 1or2 pages 68 and explain it into your blogger

 

  กิจกรรม:ให้นักเรียนกำหนดปัญญาในชีวิตประจำวันมา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อความหรือคำบรรยาย

ตอบ        การเตรียมตัวไปโรงเรียน

              รายละเอียดของปัญหา: การเตรียมตัวไปโรงเรียน

              การวิเคราะห์: ขั้นตอนการเตรียมตัวไปโรงเรียน

              การออกแบบขั้นตอนวิธี: 1.นาฬิกาปลุกดัง

                                              2.ตรวจสอบว่าเป็นวันเปิดเทอมหรือไม่

                                                          -ถ้าไม่ใช่วันเปิดเรียน ให้นอนหลับต่อ

                                                          -ถ้าใช่วันเปิดเรียน ให้ลุกขึ้นมา อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหารเช้า 

                                              3.ตรวจสอบว่ามีฝนตกหรือไม่ก่อนออกจากบ้าน

                                                          -ถ้าตกให้พกร่มไปโรงเรียน แล้วทำตามข้อ 4.

                                                          -ถ้าไม่ตกให้ทำตามข้อ 4.

                                              4.ออกไปโรงเรียน

5.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง

                   เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อ รหัสจำลองจะใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง   

                 

4.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง

           เครื่องหมายรูปแบบต่างๆ ซึ่งใช้สำหรับสื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกัน สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (The American National Standard Institute, ANSI) ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นมาตรฐานแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด รูปแบบและความหมายที่ควรทราบตามตารางต่อไปนี้   

ตัวอย่าง 

       


3.การถ่ายถอดความคิดโดยการแก้ปัญหาในการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง
 
                 เป็นการถ่ายทอดความคิดโดยการเขียนคำบรรยายเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของการแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอน ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ
 
 Example  จงเขียนผังงานสำหรับอ่านข้อมูลซึ่งประกอบด้วย เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียนหนึ่งคน แล้วพิมพ์ทางจอภาพ 
รายละเอียดของปัญหา   : พิมพ์เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียน
การวิเคราะห์                   : ขั้นตอนการ พิมพ์เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียน
การออกแบบขั้นตอนวิธี :  (1)   ข้อมูลออก    คือเลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียน
                                   (2)   ข้อมูลเข้า  ได้แก่ เลขประจำตัว แทนด้วย id
                                                                   ชื่อ แทนด้วย name
                                                                   อายุ แทนด้วย age
                                                                   ความสูง แทนด้วย height                          (3)   วิธีการประมวลผล   ดังนี้