วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

3.การถ่ายถอดความคิดโดยการแก้ปัญหาในการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง
 
                 เป็นการถ่ายทอดความคิดโดยการเขียนคำบรรยายเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของการแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอน ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ
 
 Example  จงเขียนผังงานสำหรับอ่านข้อมูลซึ่งประกอบด้วย เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียนหนึ่งคน แล้วพิมพ์ทางจอภาพ 
รายละเอียดของปัญหา   : พิมพ์เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียน
การวิเคราะห์                   : ขั้นตอนการ พิมพ์เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียน
การออกแบบขั้นตอนวิธี :  (1)   ข้อมูลออก    คือเลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียน
                                   (2)   ข้อมูลเข้า  ได้แก่ เลขประจำตัว แทนด้วย id
                                                                   ชื่อ แทนด้วย name
                                                                   อายุ แทนด้วย age
                                                                   ความสูง แทนด้วย height                          (3)   วิธีการประมวลผล   ดังนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น