วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2.การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี

                                              การออกแบบขั้นตอนวิธี
ก่อนจะออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยระบบการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรู้จักความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถของคอมพิวเตอร์ตามลำดับก่อน-หลังดังนี้
 
 ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1.การกำหนดค่าเริ่มต้น คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรบางชนิด
2.การรับข้อมูล คือ การปรับตัวเข้ามาซึ่งตัวแปรได้จากการวิเคราะห์โจทย์
3.การคำนวณ คือ การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับก่อน-หลัง
 4.การแสดงข้อมูล คือ การแสดงค่า ซึ่งจะทำหลังจากการรับข้อมูลและคำนวณ โดยตัวแปรที่จะแสดงค่า คือ ตัวแปรที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์

5.การเปรียบเทียบหรือการเลือก เป็นการเลือกทิศทางการทำงาน โดยมีเงื่อนไขในการเปรียบเทียบที่ชัดเจน 


6.การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น